مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،
بازرسی و امور حقوقی

آقای محمدرضا پوراسدی

    .
 

درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (استانی ستادی ) پیوست شماره 1

( اصلاحی )

مرجع رفع اختلاف

معاونت حقوقی رئیس جمهور

شناسه .......

روسای دستگاه ستادی

شناسه .......

استانداری

شناسه ........

مشخصات دستگاه متقاضی

نام دستگاه

نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی ( حسب مورداستانی یا ستادی )

نام ونام خانوادگی نماینده یا وکیل قانونی

آدرس دستگاه : ( نشانی پستی کد پستی تلفن ثابت پست الکترونیک

 

 

 

 

 

 

مشخصات دستگاه / دستگاههای طرف اختلاف

نام دستگاه

نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی ( حسب مورداستانی یا ستادی )

آدرس دستگاه : ( نشانی پستی کد پستی تلفن ثابت پست الکترونیک

1-

 

 

 

 

2-

 

3-

 

 

 

 

نوع اختلاف

برداشت از حکم قانونی

مالی

دو وجهی

میزان ارزش یا اثرگذاری موضوع اختلاف

اثرگذاری مالی ( تقویم به ریال ):

.............................................. ریال ( به عدد )

.............................................. ریال ( به حروف )

*( درمواردی که برآورد قطعی نیست و تقریبی است ارائه توضیح ضروری است )

شرح :

اثرگذاری غیر مالی :

*( اثربخشی تشکیلاتی ، جمعیتی و جغرافیایی ، اختیارات و کارکرد و امثالهم )

شرح :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و گردشکار اختلاف

 

 

ضمائم و مستندات

(( تمامی مستندات شامل قوانین مورد استناد ( اعم از قوانین کلی ، آئین نامه ها و ... ) آراء صادره از محاکم قضایی ، گزارش و تصمیمات مراجع مالی محاسباتی و بازرسان قانونی ، مکاتبات مربوطه ، قراردادها ، ایرادات هیات تطبیق قوانین و امثالهم ))

1-

 

2-

 

3-

 

4-

آیا روشن شدن زوایای اختلاف نیازمند اعلام نظر کارشناس رسمی است :بله خیر

آیا موضوع دارای سابقه بررسی مشترک با حضور نمایندگان طرفین ( ماده 3 شیوه نامه ) است : بله خیر

شرح :

 

 

 

نظریه حقوقی دستگاه متقاضی :

 

 

 

 

 

*رسیدگی به این درخواست نامه منوط به نامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی عنوان مرجع حل اختلاف می باشد .

             

 

 


 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
آماربازدیدکنندگان